Algemene ledenvergadering (13-3-’23 )

 

Aan de leden van de Heemkundekring Schijndel.

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering in het jaar 2023 die zal worden gehouden:

 • Op maandag 13 maart 2023;
 • in het sociaal cultureel centrum ‘t Spectrum”, Steeg 9 Schijndel
 • om 20.00 uur.
 • De zaal is open vanaf 19.30 uur.
 • Gratis koffie en thee zal in de zaal worden aangeboden.

De vergadering bestaat uit een:

 • Besloten gedeelte voor alleen leden, waar de formele agendapunten aan de orde komen;
 • Na de pauze (omstreeks 21.15 uur) zal Johan van Geffen een lezing geven. (Zie onderstaande toelichting)
 • Niet- leden zijn dan ook welkom.

 

Agenda.

 1. Opening

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

We willen hierbij memoreren alle in 2022 overleden heemkundeleden namelijk:

Lex Kamp, Ria Schevers, Ben Hartman, Nard van Rozendaal, Mientje Kamphorst, Toos Jansen, zuster Catharine van den Berg, Toon van der Heijden en Huub van Heeswijk.

Dat zij mogen rusten in vrede. Dank voor wat zij voor de heemkundekring hebben betekend.

 

 1. Het vaststellen van het hierbij gevoegd verslag van de vergadering van 14 maart 2022

Als u hierover opmerkingen wilt maken, kunt u die nu al per mail naar het secretariaat sturen.

 

 1. Het vaststellen van het hierbij gevoegd jaarverslag 2022.

 

 1. Het vaststellen van de hierbij gevoegde begroting 2023.

 

 1. Toelichting van de penningmeester op de rekening en verantwoording van het boekjaar 2022.

Na de vergadering zullen de financiële stukken op website worden geplaatst.

 

 1. Verslag van de kascommissie.

De kascommissie, bestaande uit Jan Verbruggen en Frans Jansen, zal verslag doen.

 

 1. Het vaststellen van de hierbij gevoegde rekening en verantwoording over het jaar 2022 en het verlenen

van decharge aan de penningmeester en het bestuur.

 

 1. Het benoemen van leden van de kascommissie.

Jan Verbruggen en Frans Jansen zijn momenteel de leden van de kascommissie. Frans Jansen is aftredend en voor deze vacature dient een nieuw lid benoemd te worden.

 

In 2023 zijn de volgende bestuursleden aftredend:

Gerard van Kaathoven, Jan Aalders, Jan van Weert en Kees Cornelissen. Zij stellen zich herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor om hen weer te benoemen.

Conform artikel 10, lid 3 van de Statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden uit een bindende voordracht van het bestuur of van 10 leden, of van beide.

Het benoemen van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten van het bestuur of van tenminste tien leden. Een voordracht door tien of meer leden moet uiterlijk één dag voor de aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 

 1. Presentatie werkgroepen.

Verder zal de voorzitter een toelichting geven op de activiteiten van de werkgroepen in 2022.

 

 1. Voortgang Beleidsplan 2020 – 2022.

De voorzitter zal een toelichting geven.

 

 1. Het wijzigen van de statuten in verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Het voorstel is hierbij gevoegd.

 

 1. Informatie over de excursie op 25 augustus 2023

 

 1. Het uitreiken van de waarderingspenning 2022

 

 1. Rondvraag en sluiting

 Het bestuur.

 

PAUZE.

 

Toelichting op de lezing.

Johan van Geffen is docent geschiedenis aan het Elde college in Schijndel en is een geboren en getogen Schijndelaar.

Hij is betrokken bij Meetup Meierijstad om de geschiedenis van Meierijstad meer aandacht geven in voortgezet onderwijs in de kernen van de gemeente Meierijstad.

In zijn lezing zal hij ingaan op Schijndel en met name op de geografie van Schijndel, de Neanderthalers, het ontstaan van Schijndel, de hopteelt, Jan van Amstel, het specifieke van het gebied Bodem van Elde, de ambachten en nijverheid in Schijndel, de drie K’s, de Slag om Boxtel in Schijndel, SchijndelWiki en de Tweede Wereldoorlog e.a. Thema’s die ook zijn behandeld in de cursus Skinlelogie waar hij ook een inleiding heeft gegeven.

Kortom: een kort overzicht van Schijndel in verhalen, mythes of werkelijkheid?