ANBI informatie

Gegevens Heemkundekring Schijndel

 

Bezoekadres: Steeg 9 G 5482WN te Schijndel
Correspondentieadres: Kortenaerstraat 60 5481HN Schijndel
Tel: 073-5474566
Fiscaal nummer/RSIN: 8021.46.296
KVK 40217838
Bankrekening: NL75RABO 016.71.80.630

Heemkundekring Schijndel is een vrijwilligersorganisatie. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Doelstellingen en Beleidsplan

 

Statutaire doelstellingen

Het verzamelen, documenteren en bevorderen van kennis van de eigen leefomgeving en het doorgeven daarvan aan anderen, teneinde een zo breed mogelijke belangstelling te wekken voor de lokale en regionale woonomgeving in al haar facetten, nu en in het verleden.
De statuten zijn gewijzigd per 21 april 2017. De gewijzigde statuten zijn in een ALV van 27 maart 2017 goedgekeurd en op 21 april 2017 gepasseerd bij notaris C. Pruik in Schijndel. De gewijzigde statuten vindt u hier:
Statuten per 1-5-2017

 

Beleid

Overeenkomstig het in de statuten vastgelegde doel van de vereniging, is het beleid gericht om de historie van Schijndel voor een breed publiek te onsluiten en toegankelijk te maken. Dit wordt gerealiseerd door:
1. Het op schrift vastleggen en aan de gemeenschap ter beschikking stellen van onderzoekingen en studies in de vorm van publicaties en foto’s, teneinde de opbrengsten daarvan te kunnen doorgeven aan volgende generaties.
2. Het documenteren en digitaal toegankelijk maken van verzamelde kennis ten behoeve van geïnteresseerden in en buiten de heemkundekring.
3. Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen voor leden en buitenstaanders, alsmede tezamen met verwante instanties werken aan het meer toegankelijk en aantrekkelijk maken van de leefomgeving door middel van het accentueren van bijzondere en veelal historische kenmerken daarvan, zoals b.v. toponiemenbankjes.
4. Het bevorderen van de interesse voor cultuur en historie bij de jeugd door het verzorgen van lessen over kennis van de eigen woon- en leefomgeving en haar bijzondere kenmerken.
5. Het verstrekken van adviezen aan gemeente en andere belanghebbenden inzake heemkundige en archeologische aspecten op het terrein van landschaps- en cultuurbehoud en het bodemarchief binnen de gemeente en de regio.
6. Wedijveren voor behoud en beschermen van waardevolle historische, monumentale en cultuurhistorische panden en objecten die beeldbepalend en ondersteunend zijn in de gemeente.
7. Het aanleggen van collecties van museale en andere voorwerpen, waaronder naast tastbare objecten ook informatief erfgoed in de vorm van een bibliotheek, foto- en filmcollecties.
8. Het onderhouden van contacten met omliggende heemkundekringen en verwante instanties.
9. Het uitgeven van een eigen periodiek, waarin studies en onderzoekingen gepubliceerd kunnen worden.
10. Het onderhouden van een website / pagina’s op sociale media, waarin wordt getracht zichzelf te profileren naar buiten en anderen in de gelegenheid te stellen informatie te verkrijgen.
11. Het bieden van facilitaire mogelijkheden aan leden van werkgroepen die zich met onderzoek op heemkundig terrein bezig houden.
12. Het verzorgen van cursussen voor leden en geïnteresseerden.

Financiële verantwoording: