Algemene Ledenvergadering 18 maart 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de eerste ledenvergadering in het jaar 2019 die zal worden gehouden:

• Op maandag 18 maart 2019;
• In het Spectrum aan Steeg 9 Schijndel.
• De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De vergadering bestaat uit een:
– Besloten gedeelte voor alleen leden, waar de formele agendapunten aan de orde komen;
– Openbaar gedeelte dat na de pauze begint en waar dus ook niet leden van harte welkom zijn.

Agenda.

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
In het afgelopen maanden van dit jaar zijn de volgende leden van ons heengegaan:
Wim van Bokhoven, Bert Verkuylen en Riet van der Leest – van Oirschot.
Dat zij mogen rusten in vrede. Dank voor wat zij voor de heemkundekring hebben betekend.

3. Het vaststellen van het hierbij gevoegd verslag van de vergaderingen van 12 maart 2018
Als u hierover opmerkingen wilt maken, kunt u die nu al per mail naar het secretariaat sturen.

4. Het vaststellen van het hierbij gevoegd jaarverslag 2018.

5. Toelichting van de penningmeester op de rekening en verantwoording van het boekjaar 2018.
De financiële stukken zijn hierbij gevoegd. Na de vergadering zullen ze op website worden geplaatst.

6. Verslag van de kascommissie.
De kascommissie, bestaande uit Jan Ewalds en Paul van den Acker, zal verslag doen

7. Het vaststellen van de rekening en verantwoording over het jaar 2018 en het verlenen
van decharge aan de penningmeester en het bestuur.

8. Het benoemen van leden van de kascommissie.
Paul van den Acker is voor het 2e jaar lid van de kascommissie en voor hem dient een nieuw lid benoemd te worden. Jan Ewalds is voor de eerste keer lid en kan nog een jaar lid blijven.

9. Bestuursverkiezing.
Zoals al in de ALV van november 2018 is meegedeeld, heeft Yvonne van Abeelen aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Formeel treedt zij af en is ze dus vanaf nu geen bestuurslid meer. Yvonne blijft als actief lid wel een groot deel van de werkzaamheden doen die zij tot nu toe als bestuurslid heeft gedaan en daar zijn we blij mee.
Het bestuurslid Adrie van Grinsven, penningmeester, is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hem weer te benoemen.
Conform artikel 10, lid 3 van de Statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden uit een bindende voordracht van het bestuur of van 10 leden, of van beide.
Het benoemen van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten van het bestuur of van tenminste tien leden. Een voordracht door tien of meer leden moet uiterlijk één dag voor de aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

10. Presentatie door de werkgroepen.
De voorzitter zal eerst ingaan op het proactief overleg met de werkgroepen op 17 december 2018.

11. Voortgang Beleidsplan 2017 – 2020.
De voorzitter zal een toelichting geven.

12. Toelichting op de plannen voor de herdenking van 75 jaar Bevrijding van Schijndel.
Jan Aalders zal een toelichting.

13. Informatie over de excursie op 23 augustus 2019
Yvonne van Abeelen heeft op verzoek van het bestuur een voorstel voorbereid. Dit jaar gaan we naar het Mediapark in Hilversum. Meer informatie hierover zal op de vergadering worden gepresenteerd.

14. Wat verder aan de orde komt.

15. Rondvraag en sluiting
Het bestuur.

Na de pauze houdt Manon van Dinther een lezing over de Vincentiusvereniging Schijndel.
Manon zal starten met een terugblik met hoogtepunten van bijna 165 jaar activiteiten van de Vincentiusvereniging in Schijndel. Vervolgens gaat ze in op het heden: wat is de doelstelling van de vereniging? Welke activiteiten ontplooit de vereniging. Tot slot geeft ze een doorkijk naar de toekomst en is er gelegenheid om vragen te stellen.