Terug naar Alles over Schijndel

 

 

 

 

 

BEELDSCHOON SCHIJNDEL

 

 

Voorwoord

 

Ten geleide

 

Inhoud

 

Uitgave

 

 

 

 

Het gesprek

Pieter d'Hont

 

Pieter d'Hont reageert enthousiast en zeer belangstellend als hem in zijn fraaie atelier in Utrecht wordt gevraagd, een beeld te leveren aan de gemeente Schijndel.

Onder grote belangstelling, in aanwezigheid van de kunste≠naar, werd "Het gesprek" door de pastoor van de Sint Ser≠vatiusparochie onthuld. Sedertdien voeren de zeer belang≠rijke kerkelijke dignitarissen hun gesprek in brons op het pleintje voor die kerk.

 

De tekst op de gedenkplaat luidt:

 

Het gesprek - Pieter d'Hont.

Onthuld op 13 mei 1984, 1600 jaar na de dood van Sint Servatius, toen de gemeente Schijndel 675 jaar bestond, de parochie van het Sint Servatius - dorp haar 650-jarig bestaan vierde en de parochie van Sint Servatius Ė Wijbosch haar eeuwfeest herdacht.

 

Pieter d'Hont woont in Utrecht, waar hij in de Stadswal bij het Ledigerf zijn atelier heeft. Professor Bronner was zijn leermeester aan de Rijksacademie voor beeldende kunst in Amsterdam. Hij maakte studiereizen naar EthiopiŽ, Frank≠rijk, Griekenland, ItaliŽ, Duitsland. In 1940 ontving hij de zilveren Prix de Rome. Op tal van plaatsen in ons land, in nagenoeg elke provincie van Nederland, is werk van hem te vinden.

 

hoogte 55 x breedte 33 x diepte 18

situatie: 1

 

 

 

 

Fluitspelende Centaur

Fans Bemelmans

 

De ruimte rondom het gemeenschapshuis "In den Herd" was om 1981 aan een grondige opknapbeurt toe. Fons Be≠melmans kreeg van Schijndel's gemeentebestuur de op≠dracht, de omgeving van het gemeenschapshuis met een bronzen beeld te verfraaien. Bemelmans' schepping, de Fluitspelende Centaur, vond allerwege instemming.

 

Fons Bemelmans woont en werkt sedert jaren in Eijsden. Hij genoot zijn opleidingen aan de Maastrichtse Stadsacademie als edelsmid. Hij studeerde verder bij professor Gies te Keulen en had de gelegenheid zich verder te bekwamen aan de Brera-akademie te Milaan bij professor Minguzzi.

In een zeer groot aantal gemeenten van Nederland en daar≠buiten is zijn werk te vinden. Hij had exposities in belang≠rijke kunstcentra van Nederland en in het buitenland.

Zijn kunstuitingen evolueerden zich, zoals hij het zelf zegt, tot geabstraheerde vormentaal.

 

118 x 110 x 155

situatie: 2

 

 

 

 

De kaarsenmaker

Niek van Leest

 

De drie KKK's hebben van ouds een rol gespeeld in Schijn≠del's culturele en economische leven: de Klompen, de Kaarsen en de Kousen.

Aan Niek van Leest was de eer in opdracht van de ge≠meenie Schijndel aan het ambachtelijke leven in brons aan≠dacht te schenken. De hopplukker is nadien aan de reeks van drie beelden toegevoegd.

De kaarsenmaker, die in brons op ambachtelijke wijze zijn kaarsen in de was tonkt, staat op een plantsoentje zodanig opgesteld, dat hij zicht heeft op de moderne fabriek voor kaarsen, Bolsius b.v.

 

Niek van Leest vermeldt, gevraagd naar bijzonderheden over zijn kunstenaarschap, eenvoudig dat hij autodidact is.

 

136 x 89 x 65

situatie: 3

 

 

 

 

Leda en de zwaan

Jos Oehlen

 

Op een beeldenexpositie in het rusthuis "De Lichtenberg" te Amersfoort, Beeld op de Berg, troffen wij temidden van een grote variatie van beelden "Leda en de zwaan" van Jos Oehlen aan. De oppergod Zeus beminde Leda zeer om haar buitengewone schoonheid.

In de gedaante van een zwaan bezocht hij haar, ontvoerde haar en zorgde, dat zij de moeder werd van Castor, Pollux en Helena.

Op een paal van ruim 2 meter hoog in het Beemdpark in Schijndel zoekt de zwaan met Leda op zijn rug de verre einder af.

 

Jos Oehlen is Limburger van geboorte. Hij woont en werkt thans in Bilthoven. Zijn opleiding genoot hij aan de kunst≠academie te Tilburg, later zette hij zijn opleiding voort aan de Rijksacademie voor beeldende kunst te Amsterdam; daar kreeg hij les van professor Esser. Hij laat zich steeds weer inspireren door de griekse mythologie.

 

58 x 65 x 72

situatie: 4

 

 

 

 

De mallejan

Frank Letterie

 

In december 1981 was het gemeentebestuur van Schijndel de gast van de familie Van Swaaij. Van Swaaij hout B.V. bestond toen 90 jaar en besloot, ter gelegenheid daarvan een bronzen beeld aan de Schijndelse gemeenschap te schenken. De mallejan werd op verzoek van de familie ge≠maakt door kunstenaar Frank Letterie. Het onderwerp van het kunstwerk is niet vreemd, noch aan schenker Van

Swaaij, houtbewerker, noch aan de gemeente Schijndel, die nogal wat houtbewerking binnen haar grenzen kent: twee paarden die onder leiding van de voerlui de bomen het bos uitsjouwen.

 

Frank Letterie heeft zijn atelier en zijn woonhuis te Vorden. Hij kreeg tekenlessen van Kees Bol en leerde het beeldhouwen aan de Rijksacademie te Amsterdam en aan de Ko≠ninklijke academie in Den Haag.

Piet Esser was een van zijn leermeesters. Hij ontving in 1961 de Prix de Rome met gouden erepenning. Daarna vol≠gen nog andere prijzen, o.a. de Jacob Hartoghprijs en de Hofwijckprijs. Hij geeft les aan de Koninklijke academie in Den Haag.

 

93 x 50 x 45

situatie: 5

 

 

 

 

Pinguin

J.B. de Winter

 

Parmantig als een pinguin kan zijn, staat de bronzen schep≠ping van J.B. de Winter aan de ingang van een woongebouw voor bejaarden. Het beeld, dat dateert uit 1978, werd aan de gemeente Schijndel in bruikleen afgestaan door de Rijksdienst Beeldende Kunst.

 

Tot onze spijt hebben wij, ondanks uitvoerige naspeuringen, van de heer J.B. de Winter geen verdere gegevens kunnen opsporen. Behalve de Pinguin is van hem op een andere plaats in dit boekwerk een al even charmant bronzen kunst≠werk opgenomen: de Giraffe.

 

90 x 50 x 45

situatie: 6

 

 

 

 

Sara van der Heijden

Stephan Miletic

 

Van de Rijksdienst Beeldende Kunst kreeg de gemeente Schijndel het bronzen kunstwerk "Sara van der Heijden" in bruikleen. Het staat te pronken op een intiem pleintje te≠ midden van de bewoners van woningen voor ouderen.

 

Van Stephan Miletic is niet veel meer te vermelden dan dat hij Joegoslaaf is en in vroegere jaren nogal eens door spectaculaire (kunst)akties de aandacht op zich wist te vesti≠gen.

 

70 x 28 x 30

situatie: 7

 

 

 

 

De kousenbreister

Niek van Leest

 

De Koninklijke kousen- en sokkenfabrieken M. Jansen de Wit N.V. was eens een zeer gerenommeerd bedrijf waarin kousen en sokken gemaakt werden. Als hommage aan het ambacht vervaardigde Niek van Leest voor de gemeente Schijndel de kousenbreister.

Zij vindt in brons gestold haar plekje in het Jansenpark; ze kijkt uit over dit park en zag tot voor enkele jaren de fa≠brieksgebouwen van Jansen de Wit. Die gebouwen zijn af≠gebroken; ter plaatse werd de nieuwe woonwijk "Plein" afgerond.

 

142 x 53 x 48

situatie: 8

 

 

 

 

De hopplukker

Niek van Leest

 

De hopteelt bloeide in vroeger jaren volop in Schijndel. De hopbellen, nog steeds de bijnaam voor de Schijndelaren, werden in het najaar geplukt en gebruikt bij de bierberei≠ding. Op een gegeven moment waren in Schijndel niet min≠der dan 7 bierbrouwerijen. Allicht dat de hopplukker in brons vereeuwigd werd!

 

138 x 57 x 50

situatie: 9

 

 

 

 

Scout en scoutess

Marga Brey

 

In het voorjaar van 1980 kreeg Marga Brey te Boekei van het gemeentebestuur de opdracht, een kunstwerk te ver≠vaardigen, dat zijn plaats moest vinden in de omgeving van het nieuwe scoutingcentrum van Schijndel. Geheel in haar stijl kwam de beeldengroep "Scout en scoutess" gereed. Marga Brey spreekt ook wel van het koningspaar.

 

Marga Brey beschouwt zichzelf als een autodidacte. Zij ont≠ving haar vorming echter ook van privťleraren. In de loop van de jaren heeft zij geŽxposeerd in een groot aantal plaatsen in Nederland en daarbuiten, speciaal in beelden tuinen.

Eenmaal per jaar, meestal in september, houdt zij een grote expositie van haar werk in eigen huis en atelier en in haar eigen beeldentuin in Boekel, Noord-Brabant, waar zij ook woont.

 

103 x 74 x 44

situatie: 10

 

 

 

 

De schaapscheerder

Frank Letterie

 

Aan Frank Letterie gaf het gemeentebestuur in 1980 de opdracht, een bronzen beeld te vervaardigen met een motief, ontleend aan de agrarische leefwereld. Al tastende kwam Frank Letterie met het voorstel, een schaapscheerder uit te beelden. Zulks tot genoegen van Schijndel. De Schijn≠delse schaapskudde met haar hoogbejaarde herder stond algemeen in de belangstelling. Het beeld van de schaap≠scheerder kreeg zijn plaats midden in het kerkdorp Wij≠bosch, waar herder en kudde hun oorsprong hadden.

Onder uitbundige belangstelling met een zeer milde zomerzon aan de blauwe hemel werd het beeld ingehuldigd. De kleinzoon van de herder ontdeed ter plekke een van zijn schapen van zijn zware en zeer warme vacht.

 

95 x 105 x 70

situatie: 11

 

 

 

 

Sint Antonius

Niel Steenbergen

 

Met veel liefde en kunde verrijkte Niel Steenbergen op ver≠zoek van de gemeente Schijndel de Antoniuskapel met het beeld van Sint Antonius met het varken. Kapel en beeld, uiting van historisch kunstbesef van de Schijndelse ge≠meenschap, werden met zwier onthuld in september 1987. Zij sieren sindsdien het punt van samenkomst van twee landwegen nabij Wijbosch, het kerkdorp van SchijndeI.

 

Niel Steenbergen woont en werkt in Oosterhout. Hij stu≠deerde bij professor Wijnants te Antwerpen en professor Bronner te Amsterdam. Ook professor Ardini te Rome was zijn leermeester.

Zijn belangrijke exposities waren wel die in Rome, Amster≠dam, Salzburg en 's-Hertogenbosch. Hij ontving de Prix de Rome en hem werd de gouden eremedaille van Salzburg uitgereikt.

 

50 x 22 x 14

situatie: 12

 

 

 

 

Harmonie

Hans Goddefroy

 

Als Hans Goddefroy eenmaal losbreekt, is er geen houden meer aan. Zijn muzikale talenten en zijn kunstzinnige beeldhouwersgaven sprankelen volop als ze de kansen maar krijgen. "Harmonie" ging de beeldengroep, gemaakt in op≠dracht van het gemeentebestuur van Schijndel, vanaf het begin heten.

Het kreeg in 1983 zijn plaats in een nieuw parkje, gelegen pal vůůr de nieuwe muziekschool. De Koninklijke harmonie Sint Cecilia gaf klank aan de onthulling van de beelden≠groep op een plezierige zaterdagnamiddag.

 

Hans Goddefroy woont en werkt in een oud pand in een totaal vernieuwde wijk van Eindhoven. De Jan van Eyckaca≠demie van Maastricht leidde hem op. Professor Carasso was zijn leermeester.

 

75 x 47 x 56

situatie: 13

 

 

 

 

Nachtvlucht

Theresia van der Pant

 

Mevrouw van der Pant kreeg in 1984 het verzoek van het gemeentebestuur een beeld in brons te vervaardigen, dat zijn plaats moest krijgen in de omgeving van de Sint Pau≠luskerk. Op haar eigen wijze ging zij tastend en zoekend te werk. Zij bezocht Schijndel en verkende de omgeving van het beeld. De uil in zijn nachtvlucht was het resultaat. De pastoor van de kerk heeft het beeld als "naaste buurman" onthuld.

 

Mevrouw van der Pant heeft haar werk- en woonruimte aan de Plantage Muidergracht in Amsterdam. Zij genoot haar opleiding in Amsterdam, Brussel en Milaan bij de professo≠ren Esser, Oscar Jespers en Giacomo Manzu. O.a. in het Noord-Brabants Museum te 's-Hertogenbosch en in het Frans Halsmuseum te Haarlem had zij tentoonstellingen. Zij ontving de Artisprijs en de Judith Leysterprijs 1987. In 1953 kreeg zij de Prix de Rome, zilveren medaille.

 

125 x 76 x 62

situatie: 14

 

 

 

 

Paardehoofd

Arthur Spranken

 

In 1985 vervaardigde Arthur Spronken zijn paardehoofd in brons. Het bronzen kunstwerk kreeg zijn vaste stek in de nieuwe woonwijk "Plein", doordat Van Tartwijk Bouwbedrij≠ven, de bouwer van een aanmerkelijk deel van de woningen in die woonwijk bij gelegenheid van zijn zakelijk jubileum het kunstwerk aan de gemeente ten geschenke gaf. In de≠cember 1985 werd het beeld onthuld, onder grote belang≠stelling van de Schijndelse gemeenschap.

 

Arthur Spronken sneed zijn eerste figuren in hout onder leiding van amateur-beeldhouwer Paul Schmalbach te Vaals. Hij studeerde aan de Kunstnijverheidsschool te Maastricht; zijn belangrijkste leermeester was Charles Vos. Hij bezocht in verband met zijn studies Milaan, Florence en Rome. In 1963 verwerft hij de prijs van beeldhouwkunst op de internationale BiŽnnale des jeunes artistes te Parijs. Te≠rug in Nederland gaat hij paarden fokken, Welsh ponies. Geeft les aan de Jan van Eyckacademie van Maastricht. Dans in beeld en paard in beeld. Wat hem in de dans zo boeit, de beweging, vindt hij terug in het paard.

Zijn grote liefde voor de klassieke beeldhouwkunst weer≠spiegelt zich in het immense karwei van de restauratie van het paardenstandbeeld met Marcus Aurelius.

 

107 x 50 x 70

situatie: 15

 

 

 

 

Europa

Fons Bemelmans

 

Na de waardering voor de Fluitspelende Centaur, besloot het gemeentebestuur van Schijndel in 1982 van Fons Be≠melmans het kunstwerk "Europa" aan te kopen. Het beeld werd geplaatst bij de ingang van de nieuwe woonwijk "Plein". Zeus, in de gedaante van een stier, ontvoert in vliegende haast Europa, de dochter van koning Agenor. Het beeld dateert uit 1977.

 

98 x 140 x 65

situatie: 16

 

 

 

 

Sirene

Nic Jonk

 

De beeldentuin en het museum van Nic Jonk in Grootscher≠mer genieten algemene bekendheid. Dat in die tuin geplukt mocht worden voor een plantsoenperk in Schijndel, stemt tot grote vreugde.

Het beeld is de gemeente Schijndel geschonken door AMEV Ontwikkeling Maatschappij NV te Utrecht, als blijk van waardering bij het ontwikkelen van de nieuwe woonwijk "Plein".

 

Nic Jonk woont en werkt in zijn fraaie omgeving van Groot≠schermer. Hij studeerde aan de Rijksacademie voor beel≠dende kunsten te Amsterdam. Professor Esser was o.a. zijn leermeester. Zijn permanente museum en zijn fraaie beel≠dentuin staan open voor iedere kunstliefhebber. Verder ex≠poseerde hij in het Golden Gatepark van San Francisco en in de stad San Gimignano en haar museum, ItaliŽ. In een zeer groot aantal steden in Nederland en ver daarbuiten had hij exposities. Het aantal beelden dat in den lande is geplaatst is zo langzamerhand ontelbaar.

Jarenlang was hij docent aan de academies van Den Bosch en van Amsterdam.

 

121 x 87 x 78

situatie: 17

 

 

 

 

Nieuw leven

Ru van Rossem

 

In 1986 vierde de congregatie van de zusters van liefde haar 150-jarig bestaan in Schijndel.

De Schijndelse gemeenschap zorgde voor eerbetoon aan de congregatie. Het gemeentebestuur gaf Ru van Rossem te Tilburg opdracht in brons de viering te vatten.

"Nieuw leven" is de naam van de beeldengroep; het beeld verzinnebeeldt de kracht van oud en nieuw, de zorg voor het zwakke, de opgang naar nieuw leven. De beeldengroep vindt zijn plaats in de schaduw van het zusterklooster, dat tegelijkertijd door een grondige renovatie en uitbreiding tot nieuw leven gewekt werd.

 

Ru van Rossem woont en werkt in Tilburg. Hij had een groot aantal belangrijke exposities, o.a. in Amsterdam, Rotter≠dam, Den Haag, Eindhoven, Londen, New York, Berlijn, Rome, Florence, Krakau, Jerusalem en Tokio. Hij kreeg scholing aan het rijksinstituut tot opleiding van tekenleraren te Amsterdam. Hij ontving de gouden medaille van de Bien≠nales te Perugia en Malbork (Polen). Is erelid van de Aca≠demia Fiorentina dell' Arte e del Oisegna. Ontving de Euro≠paische Kulturpreis te Bonn. Ru van Rossem mag zich Master of fine arts te New Vork noemen.

 

207 x 228 x 134

situatie: 18

 

 

 

 

De reepmaker

Mieke Coppens-Frehe

 

De houtbewerking, we spraken er al eerder over, neemt sedert eeuwen een belangrijke plaats in in de bedrijvigheid van Schijndel. Mevrouw Coppens werd in 1982 gevraagd, een speciaal facet van de houtbewerking uit te beelden: het reepsnijden. Letterlijk uit het leven gegrepen beeldde zij in brons de reepmaker uit: Marinus Cromsigt uit Schijndel stond model, en met plezier. Het enige wat Marinus nog steeds betreurt is dat het beeld niet nog dichter bij zijn huis en werkplaats aan de Meygraaf zijn plaats gekregen heeft. Samen met de buurtbewoners onthulde Cromsigt het beeld in mei 1982.

 

Mieke Coppens-Frehe woont en werkt te Helmond. Haar leermeester was Fred Carasso. Ze exposeerde o.a. in het

park Middelheim te Antwerpen, in Eindhoven en in Duis≠burg, Wilhelm Lehmbruckmuseum. Zij ontving de Wernink≠prijs voor kleinplastiek, de prijs van de gemeente Heer en een aanmoedigingsprijs van de gemeente Eindhoven.

 

129 x 37 x 75 situatie: 19

 

 

 

 

Sleutje's spook

Andrť Lassen

 

Nog altijd worden in Schijndel verhalen verteld en zelfs geboekstaafd rondom het Sleutje's spook. Dankbaar onder≠werp voor Andrť Lassen, die zich al met geest en geestfiguren bezighield. Door de gruwelverhalen liet hij zich, in op≠dracht van het gemeentebestuur, inspireren tot zijn bronzen sculptuur. In november 1981 werd het beeld geÔnstalleerd op een hardstenen sokkel.

 

Andrť Lassen woont en werkt in Amsterdam. Hij ontving zijn opleiding op de Amsterdamse grafische school. Verder genoot hij geen opleiding, tenzij in de praktijk van alle dag. In 1970 kreeg hij bekendheid in de Avenue met sieraden geÔnspireerd op Tolkien, "In de ban van de ring".

Hij had exposities in Amsterdam, Londen en Ė speciaal - in Basel, 1982 en New Vork, 1984-1985.

 

68 x 35 x 30

situatie: 20

 

 

 

 

Leunende vrouw

Charlotte van Pallandt

 

Het beeld ďLeunende vrouwĒ van mevrouw Charlotte Do≠rothťe baronesse van Pallandt dateert uit 1965. De ge≠meente Schijndel heeft het in 1984 aangekocht tijdens een expositie bij Kunsthandel Lambert Tegenbosch en het zijn plaats gegeven op een viersprong van wegen in een van Schijndel's wijken.

 

Mevrouw van Pallandt kreeg haar kunstzinnige vorming voor een deel van Andrť Lhote te Parijs. Pas later ging zij zich bezig houden met beeldhouwen en kreeg advies van Albert Termote. Lang is de rij van haar tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Zij is benoemd tot Ridder, later Offi≠cier in de Orde van Oranje Nassau. In 1958 ontving zij de Prix de la Critique, terwijl haar in 1962 een prijs werd uitge≠reikt op de Internationale Biennale te Carrara, ItaliŽ. We vermelden graag haar schepping, in steen gekapt, van ko≠ningin Wilhelmina - geplaatst in Rotterdam - 1968.

 

58 x 49 x 49

situatie: 21

 

 

 

 

Jong meisje

Geurt Brinkgreve

 

In al haar jeugdige prilheid is het jonge meisje in brons gevat door Geurt Brinkgreve. Het beeldje dateert uit 1985; het werd in 1986 door de gemeente rechtstreeks van de kunstenaar gekocht. Sedertdien siert het een intiem plant≠soentje in een van Schijndel's dreven.

 

Geurt Brinkgreve woont en werkt in Amsterdam. Hij genoot zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor beeldende kunsten te 's-Gravenhage. Zijn leermeesters zijn B. Ingen Housz en Eduard Teles te Boedapest. Hij ontving in 1988 de Zilveren Anjer uit handen van prins Bernhard.

 

70 x 18 x 14

situatie: 22

 

 

 

 

Man en vrouw

Peter Erftemeijer

 

De beeldentuin op het landgoed Coebax te Vught in 1987 bood de gelegenheid met het werk van Peter Erftemeijer kennis te maken. In het park stond zijn beeld "Man en vrouw" dat uitdrukking geeft aan de zorg en de bezorgdheid van man en vrouw voor elkaar op oudere leeftijd. Het bronzen kunstwerk werd in nauwkeurig overleg met de kunstenaar in september 1987 geplaatst in een klein plant≠soentje langs de drukke Hoofdstraat, bedoeld als een eer≠bewijs aan de ouder wordende mens. De voorzitter van het GecoŲrdineerd Bejaardenwerk onthulde het beeld geassi≠steerd door de voorzitters van de vier bonden van ouderen in Schijndel.

 

De kunstenaar woont en werkt te Amsterdam. Hij volgde zijn opleiding aan de academies te Den Haag en Amsterdam. Frank Letterie, Piet Esser en Paul Gregoire waren zijn leermeesters. Hij mocht de Prix de Rome in zilver ontvan≠gen. Behalve in Schijndel is zijn werk te bewonderen in de gemeenten Oostmarsum en Brielle en in de tuin van paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

 

127 x 88 x 63

situatie: 23

 

 

 

 

De klompenmaker

Niek van Leest

 

Klompen worden uit hout vervaardigd. Het Schijndelse land is uitermate geschikt voor de teelt van populieren. Deze snelgroeiende bomen werden en worden nog steeds volop benut voor de produktie van klompen. Schijndel dankt er zijn houtverwerkende bedrijven aan.

De klompenmaker in brons doet zijn werk op een rustig grasplekje, temidden van hoogopschietende bomen, waar≠aan Schijndel zo rijk is.

 

122 x 49 x 55

situatie: 24

 

 

 

 

De fietsstart

Jits Bakker

 

Schijndel is vanouds een echt wielerdorp. De belangstelling voor welk onderdeel van de wielersport ook is altijd erg groot. Jits Bakker werd gevraagd, de liefde voor de wieler≠sport in brons te vereeuwigen. De fietsstart is het resultaat: flitsend in beweging.

 

Jits Bakker is nogal bekend vooral door zijn beeldentuin rondom zijn atelier in De Bilt. Schilder, glasmozaÔekmaker, beeldhouwer in brons en marmer. Zijn naam en zijn werk draagt tot over het gehele land en ver daarbuiten. Hans Redeker wijdt kunstpocket nr. 22 aan de kunst van Jits Bakker en aan Jits Bakker zelf.

 

80 x 120 x 36 si

situatie: 25

 

 

 

 

De kloek

Dolf Wong

 

Bijna op de dag af, 40 jaren na de bevrijding van Schijndel in de september/oktoberdagen 1944 werd de beeldengroep "De Kloek" feestelijk onthuld. Het houdt de herinnering le≠vendig aan de moed en de dapperheid rondom het Lidwina≠convent tijdens zware oorlogstijden.

Kunstenaar Wong heeft zich, nadat hem was gevraagd een herinnering in brons aan deze moeilijke jaren te maken, uitvoerig op de hoogte gesteld van de lotgevallen uit de oorlog. Zijn schepping is een herinneringsmonument aan bewogen dagen, dat allerwege in Schijndel grote waarde≠ring ondervindt.

 

Dolf Wong woont en werkt in Neer (L). Hij studeerde aan de Rijksacademie voor beeldende kunsten van Amsterdam.

Zijn leermeester was professor Jan Bronner. Dolf Wong had vele exposities in binnen- en buitenland.

 

133 x 82 x 52

situatie: 26

 

 

 

 

Balans

Frank Rosen

 

In de afgelopen jaren waren verschillende sportverenigin≠gen toe aan de herdenking van hun zoveel-jarig bestaan. Aanleiding voor het gemeentebestuur om aan Frank Rosen de opdracht te geven, een bronzen beeld te vervaardigen, met een voorstelling, ontleend aan de wereid van de sport.

Half december 1987 kon de beeldengroep onthuld worden. Daartoe werd de voorzitter van de overkoepelende Jeugd≠-Sport-Stichting in Schijndet bereid gevonden. "Balans" wil een eerbetoon zijn aan de talrijke sporters in Schijndel en aan de talloze vrijwilligers, die de sporters begeleiden.

Frank Rosen werkt en woont in Zuid-Oost Beemster. Hij studeerde op de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam.

Behalve als beeldend kunstenaar, is Frank Rosen ook druk in de weer als organisator van evenementen rondom de kunstenaar, zoals de Beemster Beeldenroute 1987 en de beeldententoonstelling van 40 Nederlandse kunstenaars/beeldhouwers in La Coruna, Spanje.

 

236 x 52 x 134

situatie: 27

 

 

 

 

Rond figuur

Jos Oehlen

 

In alle eenvoud hurkt het meisje neer op haar sokkeItje in een parkje aan de drukke Hoofdstraat in Schijndei: Rond figuur, ogenstrelend voor wie er aandacht voor heeft, rust≠gevend aan het jachtig verkeer.

 

65 x 28 x 52

situatie: 28

 

 

 

 

Pierrot

Eric Claus

 

De clown of Pierrot, zoals het nadien is gaan heten, is een bronzen beeld van Eric Claus, dat werd gekocht bij galerie Aelbrecht te Rotterdam. Pierrot luistert sedertdien de cen≠trale hal van ons gemeentehuis op.

 

Eric Claus woont en werkt in Amsterdam. Hij kreeg zijn opleiding o.a. van Paul Gregoire en Piet Esser. Zijn beelden staan in veel gemeenten in Nederland en in het buitenland.

Hij ontwierp vele penningen, die een belangrijke rol in zijn leven spelen. De Boerhaavepenning en de penning van de provincie Noord-Holland noemen we speciaal.

 

94 x 62 x 30

situatie: 29

 

 

 

 

Europa en de stier

Evert den Hartog

 

Bizon Europa, zo noemt de kunstenaar zijn schepping uit 1981. Het aangenaam ogende beeld staat in de centrale hal van het gemeentehuis opgesteld. Oppergod Zeus in de ge≠daante van een stier ontvoert Europa naar andere oorden, naar Kreta waar ze de moeder van drie van zijn kinderen werd.

 

Evert den Hartog woont en werkt in Rotterdam. Zijn oplei≠ding heeft hij genoten op de Rotterdamse academie voor beeldende kunsten.

 

68 x 70 x 22

situatie: 30

 

 

 

 

De omhelzing

Frans Deeleman

 

"Embrassement" later omgedoopt in "De omhelzing" kocht het gemeentebestuur van Schijndel in 1981 aan tijdens de elfde zomerexpositie "Natuur en sculptuur" te Eersel. Het bronzen beeld siert de ingang van de trouwzaal in het ge≠meentehuis.

 

Frans Deeleman, geboren te Malang (IndonesiŽ) is een au≠todidact, die nog steeds met veel genoegen en werkdrift zijn eigen kunstwerken vanaf het begin tot aan de laatste afwerking begeleidt. Ook de techniek van zijn vak heeft in hoge mate zijn belangstelling.

Sinds 1969 had hij vele eigen en groepstentoonstellingen, overal in het land, in Duitsland en in BelgiŽ. Hij werkt en woont in Milsbeek (L).

 

86 x 18 x 16 situatie: 31

 

 

 

 

Vrouwentors

Maria Glandorf

 

Temidden van een aantal gelijkgestemde beelden op een expositie viel de vrouwentors in brons van mevrouw Maria Glandorf op.

Het beeld werd dan ook ter plaatse in 1982 aangekocht. Het kreeg zijn plaats in de centrale hal van ons gemeentehuis.

 

Maria Glandorf te Amsterdam genoot haar opleiding op de academie Sint Joost te Breda en op de Rijksacademie te Amsterdam.

In binnen- en buitenland had zij exposities.

 

53 x 17 x 21

situatie: 32

 

 

 

 

Samengaan

Bob Stolzenbach

 

Toen het sociaal-cultureel centrum "De Kajuit" kunstzinnig moest worden aangekleed werd Bob Stolzenbach uitgeno≠digd. Hij ontwierp een plastiek in twee delen, twee speciaal gevormde ringen.

Ze werden in brons, glimmend als koper afgeleverd. "Sa≠mengaan" was het motief, ook symbolisch bedoeld voor de bezoekers van het sociaal-cultureel centrum. Helaas hield de tijd en de vernielzucht de ringen niet lang op hun plaats vůůr het centrum. Ze sloegen buiten groen uit en werden bekrast. Nu staan ze weer in de hal van het gemeentehuis te glimmen op hun koperen plaat, dankbaar object voor menig fotogeniek bruidspaar.

 

Bob Stolzenbach woont en werkt thans in Oirschot. Na aan≠vankelijk te zijn opgeleid tot industrieel vormgever te Eindho≠ven, schoolde hij zichzelf tot beeldhouwer. Hij houwde ook metterdaad, zelfs zo dat Henri Moore hem adviseerde: "keep carving". Toch ging hij zich ook bezighouden met het maken van bronzen beelden en plastieken. Het grote werk, b.v. om nieuwe wegen zo goed mogelijk met het landschap te verbinden schuwt hij echter niet.

 

44 x 70 x 25

situatie: 33

 

 

 

 

Giraffe

J.B. de Winter

 

Slank en rank sierde de giraffe van J.B. de Winter een aantal jaren een pleintje, omgeven door woningen voor ou≠deren. Helaas, twee keer viel het ten prooi aan ernstige beschadigingen door vandalen. Na een kostbare reparatie werd besloten, het beeldje een plaats te bezorgen in het gemeentehuis, op het rustplateau van het trappenhuis.

De gemeente Schijndel kreeg de giraffe in brons in bruik≠leen van de Rijksdienst Beeldende Kunst.

 

100 x 16 x 60

situatie: 34

 

 

 

 

Springend paard

Anneke Beekmeijer

 

Volop beweging van het paard dat met zijn ruiter zojuist op zijn voorpoten geland is na een forse sprong. Het lijf met achterbenen en staart wappert nog volop na. In 1986 kwam het kunstwerk tot stand. Het kreeg zijn plaats op de kamer van de gemeentesecretaris in het gemeentehuis.

 

Anneke Beekmeijer werkt te Amsterdam. Zij had exposities in Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Eck en Wiel en Nuenen.

 

52 x 69 x 27

situatie: 35

 

 

 

 

Vogelmeisje

Arend Soerink

 

Op een van de bezoeken aan kunstzaal de Hoge Hees te Eersel werd spontaan het bronzen beeld van Arend Soerink aangekocht. Het kreeg een plaatsje op de bovenverdieping van het gemeentehuis.

 

Arend Soerink werkt in het brandpunt van de kunst, in Am≠sterdam. Hij ontving zijn opleidingen o.a. van Luigi de Lerma en van Gijs Jacob van der Hof. De laatste tijd werkte hij opdrachten uit voor een aantal openbare instellingen, voor het Museon in Den Haag ("Mens"), het ZoŲlogisch Museum in Amsterdam ("Godin") en voor de gemeente Am≠sterdam ("Phoenix").

 

69 x 22 x 16

situatie: 36

 

 

 

 

Zilverreiger

Evert den Hartog

 

Evert den Hartag maakte zijn bronzen beeld de zilverreiger in 1985. Het siert intussen alweer drie jaren de bovenhal van Schijndels gemeentehuis.

 

58 x 15 x 30

situatie: 37

 

 

 

 

Tussen hemel en aarde

Will Landman en Joris Gaymans

 

De kunstenaars hebben hun ideeŽn samengevoegd in ťťn werk. Vijf momenten uit het menselijk leven zijn vervat in vijf bronzen panelen, de geboorte, de puberteit, de volwas≠senheid, het sterven en de transformatie.

Het gemeentebestuur kocht de panelen op een expositie in 1985. Zij passen wonderwel op een van de lange wanden van de vergaderkamer in het gemeentehuis.

 

Het echtpaar Gaymans-Landman woont en werkt in zijn ate≠lier te Made en Drimmelen.

Will Landman ontwikkelde zich vanuit de grafische wereld naar de wereld van kleur in haar etsen, aquarellen en olieverven. Joris Gaymans houdt zich nogal bezig met bronzen plastieken.

 

59 x 78

situatie: 38

 

 

 

 

Beatrix

Anneke van der Horst

 

Onmiddellijk nadat bekend werd, dat prinses Beatrix haar moeder als koningin zou opvolgen, gaf het gemeentebe≠stuur aan mevrouw Anneke van der Horst opdracht, een borstbeeld in brons van H.M. Koningin Beatrix te maken. Aan de hand van een zeer groot aantal portretfoto's van de jonge koningin ging Anneke van der Horst aan het werk. Eind oktober 1980 was het borstbeeld gereed en werd het op een hardstenen sokkel geplaatst in de raadzaal van het gemeentehuis, als een teken van eerbied voor staatshoofd en staatsvorm.

 

Anneke van der Horst heeft haar atelier in haar woonhuis te Zaltbommel. Zij genoot haar opleiding o.a. van Dick van Luyn in Den Haag. Zij ontving de Kerkhofprijs voor grafisch werk. In Amsterdam, Den Bosch, Hilversum, Utrecht, Doorn en Den Haag had zij haar belangrijkste exposities.

 

32 x 26 x 28

situatie: 39

 

 

 

 

Betweters

Tjikkie Kreuger

 

Uit het leven gegrepen! Mevrouw Tjikkie Kreuger heeft heel bewust aan het beeld van de betweters in brons gewerkt. Zij ontmoette de heren en maakte haar kunstwerk! "Het was", aldus mevrouw Kreuger, "heerlijk, het onbegrip van de heren voor de kunst om te zetten in dit beeld met een glimlach".

Het siert sedert 1984 de raadzaal van Schijndel tot ieders lering en vermaak.

 

Tjikkie Kreuger had exposities in verschillende kunstcentra van ons land. Ed van Teeseling en Charles Hammen waren haar leermeesters. Haar beelden zijn vooral te vinden in ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Zij woont en werkt te Waalre.

 

52 x 19 x 10 situatie: 40

 

 

 

 

 

Terug naar Alles over Schijndel