Uitnodiging voor ledenvergadering

Datum: 27 maart 2017
Tijd: 20:00  tot  22:00

Hierbij nodigen wij u uit voor een zeer belangrijke vergadering die zal worden gehouden:
– op maandag 27 maart 2017;
– in het Spectrum aan Steeg 9 Schijndel.
om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Op 13 maart jl. hebben we een ledenvergadering gehouden waarin de nieuwe statuten zijn besproken. Er is toen voorgesteld om de huidige statutaire naam: “Heemkunde Kring Schijndel” te wijzigen in “Heemkundekring Schijndel” en om in artikel 1, lid 3 de tekst: “De vereniging heeft haar zetel te Schijndel”, te wijzigen in: “De vereniging heeft haar zetel te Schijndel, gemeente Meierijstad”.

Er waren niet voldoende leden aanwezig om over de nieuwe statuten en de voorgestelde wijzigingen een besluit te nemen. Daarom moeten we statutair een nieuwe ledenvergadering houden.
Dat willen we dus doen op 27 maart a.s. Voor die vergadering geldt niet meer dat twee/derde van het aantal leden aanwezig moet zijn om een besluit te kunnen nemen.
Dat neemt niet weg dat het van groot belang is dat er op 27 maart a.s. zoveel mogelijk leden aanwezig zijn.
Leden die de vorige keer er niet bij konden zijn, hebben nu de gelegenheid om te komen en mee te beslissen.
We willen u dan ook dringend vragen om te komen. We ontvangen u dan graag en bieden u gratis een kopje koffie/thee aan.

Agenda.

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Het nemen van een besluit over de reeds aan u toegezonden nieuwe statuten.
De nieuwe statuten staan ook op de website van de heemkundekring Schijndel.
www.heemkundekringschijndel.nl.

4. Wat verder aan de orde komt.

5. Rondvraag en sluiting

Het bestuur.

Na de PAUZE
Na een korte pauze willen we de film laten zien over de Stoomtram, “De Goede Moordenaar’, die vroeger in Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel heeft gereden.

Voorstel voor nieuwe statuten